โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2563