โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมเนจเม้นท์ จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2563