การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดแบบพกพาเพื่อระบุการปนเปื้อนของน้ำเสียจากสิ่งปฏิกูลของมนุษย์