การค้นพบยาชนิดใหม่โดยการคัดเลือกวิธีกายภาพเคมีและการวิเคราะห์จีโนมของกลุ่มยีนวิถีชีวสังเคราะห์และยีนควบคุมการผลิตยาในแอคติโนมัยสีท (ปีที่ 3)