การผลิตฟิล์มนำไฟฟ้าได้จากยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 2
2024 exPanithi Wiroonpochit, exSutthinee Keawmaungkom, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Multi-response optimization of conductive natural rubber films with enhanced properties and reduced materials requirements", Industrial Crops and Products, ปีที่ 212, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2022 exPanithi Wiroonpochit, exSutthinee Keawmaungkom, exํีYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Compositing prevulcanized natural rubber with multiwalled carbon nanotubes to make antistatic films", Polymers for Advanced Technologies, ปีที่ 33, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
Publish Year International Conference 1
2021 exSirapong Tengpavadee, exPanithi Wiroonpochit, exKittaporn Utra, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of NR latex type, rubber concentration, and amount of surfactant on shear adhesion of NR glue", Thai Society for Biotechnology International Conference Online 2021 “Green Energy & Zero Waste Society”, 2 เมษายน 2021, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย