การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการป้องกันโรคไฟท็อปเธอร่าและการชะลอการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารทางไนโตรเจนทางดินในพืชทุเรียน