การศึกษาผลกระทบพฤติกรรมกายภาพของอ้อยด้วยวิธีอิเล็คโตร-ออสโมซิส