การประเมินการจัดการคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2020 exกมลพัชร วิสุทธิภักดี, inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exจุน หน่อแก้ว, "การสร้างแบบตัวชี้วัดความสุขที่แท้จริงในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุยุค 4.0", วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, exกมลพัชร วิสุทธิภักดี, "อิทธิพลที่มีต่อความสุขที่แท้จริงสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอง 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาไทย การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุุค Disruptive Technology, 20 - 21 มีนาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย