การวิเคราะห์การสั่นอิสระของคาร์ทีนารีที่หย่อนตัวมากสำหรับประยุกต์ใช้กับท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanisara Nguantud, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Free Vibration Analysis of Large Sag Catenary with Application to Catenary Jumper", Ocean Systems Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 67-86
Publish Year National Journal 1
2023 inนายชิษณุพงศ์ สุธัมมะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา, "การสั่นอิสระในระนาบและนอกระนาบของท่อลำเลียงของไหลแบบคาร์ทีนารีในทะเลลึก", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2022 exNutwadee Lertchanchaikun, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Nonlinear Vibrations of Deepwater Catenary Riser Subjected to Wave Excitation", The 17th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (EASEC17), 27 - 30 มิถุนายน 2022, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2023 exภาคิน วัฒนอังกูร, exธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยณรงค์ อธิสกุล, exสมชาย ชูชีพสกุล, "ผลตอบสนองแบบไม่เป็นเชิงเส้นของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลเนื่องจากคลื่นทะเลและการไหลภายในท่อ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย