การสำรวจ และจัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นแจง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี