การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษความร้อนด้วยสารละลายนินไฮดริน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย, exสิทธิเนตร ภู่กัน, "The analysis of the perforation of the bullet 11 mm. on the metal sheet", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-012085-4
2019 inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภวรรณ พันสิ้ว, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Simple improvement in latent fingerprint detection with Ninhydrin/waterglue on thermal paper", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ 012122, ธันวาคม 2019, หน้า 1-4
Publish Year National Conference 4
2020 exัพัทธดนย์ ตันติภัณฑรักษ์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเทคนิคการตรวจพิสูจน์โดยการสกัดข้อมูลจากแอปพลิเคชันไลน์ด้วยเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”, 28 กุมภาพันธ์ 2020, อำเภอเมือง เลย ประเทศไทย
2019 inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกศักดิ์ ศิลากุล, "การวิเคราะห์รอยทะลุของกระสุนปืน 11 มม.บนแผ่นไม้", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนภร สายสิญจน์, exสุชาดา จิรสิริสุข, exนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย, exพิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, "การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์และเทปใสด้วยเทคนิคการทาให้เป็นไอโดยความร้อน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัญชณิก แสวงสุข, exพิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, "การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงโดยใช้ลอว์โซนและเซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตบนกระดาษความร้อน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย