การเพิ่มมูลค่าไข่เค็มสดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูง

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี