การใช้ใบย่านางเพื่อลดสารพิษในเลือดของกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Conference 2
2019 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา ศรีโยธี, exภาวินี สมศรี, exอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, "ผลของน้ำย่านางต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการรระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ, exกาญจนา ศรีโยธี, exภาวินี สมศรี, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 30 พฤศจิกายน 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย