การสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าจดจำบนความจริงแท้: ชีวิตบนเวทีของชาวเขาในบริบทการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

  • กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2562-2563)

  • inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

  • inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, exThanwa Benjawan, exChawan Maleehom, "AUTHENTICITY THROUGH THE EYES OF THE HOST: THE COMPLICATION OF PRESENTING CULTURE AS COMMODITY", 32nd EBES Conference , 5 - 7 สิงหาคม 2020, สาธารณรัฐตุรกี