องค์ความรู้จากปฏิบัติการเพื่อเมืองเป็นธรรม: กรณีศึกษาเครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคงนครสวรรค์

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "REDUCING URBAN INEQUALITY, SCALING UP THE COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK: THE CASE OF NAKHON SAWAN IN THAILAND", Urban Arc 2020: Equal Cities, 16 - 18 มกราคม 2020, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย