โครงการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาประสิทธิภาพโรงเก็บรักษาหัวทำพันธุ์หอมแบ่งด้วยระบบแสงยูวีซี