การศึกษาคุณภาพซากพืชภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์