การศึกษาด้านผังเมืองในโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9


แสดงความคิดเห็น

(0)