การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Rh/Zeolite ในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง

Publish Year International Journal 2
2021 exThapanee Bangjang, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Hydroprocessing of palm oil using Rh/HZSM-5 for the production of biojet fuel in a fixed bed reactor", Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 99, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 435-446
2021 exAmaraporn Kaewchada, exNattee Akkarawatkhoosith, exDuanchai Bunpim, exThapanee Bangjang, exChawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Production of Bio-Hydrogenated Diesel from Palm Oil using Rh/HZSM-5 in a Continuous Mini Fixed-Bed Reactor", Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 108586-1-12