การศึกษาความสัมพันธ์ุระหว่างการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องควบแน่นกับการรบกวนด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่ต่ำ

Publish Year International Conference 1
2020 exPongsapak Treegosol, exJetsadaporn Priyadumkol, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อาจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Pressure Loss in a Circular Pipe under Ultrasonic Waves Released along Main Stream Flow", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย