การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2010 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพจนีย์ สุภามงคล, "Diversity of Arthropods in Sweet Corn", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1094-1099
Publish Year National Conference 1
2008 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "พลวัฏประชากร, ชีววิทยา และผลของสารควบคุมแมลงบางชนิดต่อแมลงหางหนีบ Proreus simulans Stallen (Dermaptera: Chelisochidae) ตัวห้ำที่สำคัญในข้าวโพดหวาน ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย