ยางธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การศึกษาสมดุลคาร์บอน และน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของสวนยางพารา

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชุดโครงการ

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

  • inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์