การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ และการเฝ้าสังเกตความเครียดทางสรีรวิทยา ของสวนยางพารา