การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ และการเฝ้าสังเกตความเครียดทางสรีรวิทยา ของสวนยางพารา


แสดงความคิดเห็น

(0)