การคัดเลือกและทดสอบอ้อยพันธุ์กำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน