การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากเศษผักโขมที่ได้จากกระบวนการผลิตผักโขมแผ่น