เซลไฟฟ้าชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย

Publish Year National Conference 1
2017 exศศิยา บูชา, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียอุตสาหกรรมนมโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย