การกำจัด Total Petroleum Hydrocarbon ด้วยกระบวนการโอโซเนชั่นที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year National Journal 1
2020 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exJomkwan Meemano, "Ozonation of Diesel Range Petroleum Hydrocarbon", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 77-84
Publish Year National Conference 1
2019 exนางสาวจอมขวัญ มีมะโน, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนาย ณัฐกวิน อาชายะนะ, exนางสาวอิศรารักษ์ บานโพธิ์, "สภาวะการปนเปื้อน TPH ในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและการกำจัดด้วยโอโซนร่วมกับ TiO2", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย