การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแบบจำลองคุณลักษณะ