การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและเกม

Publish Year National Conference 1
2018 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและเกม", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๐ , 1 - 3 สิงหาคม 2018, อำเภอเมือง ตรัง ประเทศไทย