การใช้กลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงเป็นแหล่งพล่ังงานทางเลือกในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2)