การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลงขณะรถแทรกเตอร์วิ่งและการทำแผนทีี่ความแข็งดินสำหรับแปลงเพาะปลูกอ้อย