การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับเงิน ด้วยซิลเวอร์เคลย์ 925

Publish Year National Conference 3
2020 exพศุตม์ บุญคั้นผล, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "เตาเผาอุณหภูมิสูงไมโครเวฟบ้านเชิงพาณิชย์ดัดแปลง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์, exมิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์, ex พศุฒน์ บุญคั้นผล, exสุรัตน์ วรรณศรี, exศันศนีย์ บุญสาลี, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาซิลเวอร์สเตอร์ลิงเคลย์ จากผงเงินสเตอร์ลิง 925 ผลิตโดยกระบวนการอะตอมไมเซชั่นแบบก๊าซ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exมิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์, exพศุตม์ บุญคั้นผล, exเบญจพร อินทรีย์มีศักดิ์, exสุรัตน์ วรรณศรี, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exศันศนีย์ บุญสาลี, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบการเคลือบผงเงินสเตอร์ลิง 925 ด้วย 5% นาโนซิลเวอร์และการผสมผงเงินสเตอร์ลิงขนาดอนุภาคต่างกัน ที่มีต่อสมบัติซิลเวอร์สเตอร์ลิงเคลย์ 925 หลังการเผาผนึก", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exพศุตม์ บุญคั้นผล, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์วัดอุณหภูมิประเภทเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)", Kasetsart University, 2021