ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

Publish Year National Journal 1
2016 inนางลลิตา หาญวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หล่ะมยิ้น: บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016