Journal

Article
หล่ะมยิ้น: บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าจากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม
Journal
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 16869192)
Volume
12
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-