ชุดตรวจสอบไนโตรฟูแรนชนิด AOZ ในสัตว์น้ำด้วยเทคนิคแอปตาเมอร์โดยใช้อนุภาคทอง