การศึกษาด้านวิศวกรรมและออกแบบ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบก ต.สำนักบก อ.เมือง จ.ชลบุรี