การปรับตัวของภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน