การแจกแจง Negative Binomail - Two Parameter Lindley

Publish Year International Journal 1
2020 exYupapin Atikankul, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "The new Poisson mixed weighted Lindley distribution with applications to insurance claims data", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 152-162