การผลิตเม็ดมวลรวมเบาจากขี้เถ้าเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสำหรับคอนกรีต

Publish Year International Journal 1
2017 ex่นายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ , exดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล, inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of lightweight aggregates prepared from fly ash on lightweight concrete performances", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 2-5
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล, exนายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ, exPunya Chaemchoy, "Physical and mechanical properties of a cellular lightweight concrete containing fibers and fly ash from industrial wastes", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2019 (ICTA 2019), 28 - 29 สิงหาคม 2019
2019 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล, exนายศุธีรพันธ์ พันธ์เลิศ, exRungrawee Kunarongnantakul, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Industrial Wastes for Porous Materials Manufactured for Antibacterial in Biological Water Treatment", International Conference on Traditional and Advanced Ceramics 2019 (ICTA 2019), 28 - 29 สิงหาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย