พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวอรนภา ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 38-53