อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อผลการดำเนินงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งโดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา


แสดงความคิดเห็น

(0)