อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อผลการดำเนินงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดตั้งโดยการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษา