สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของสาหร่ายทะเลสีแดง Gracilaria salicornia ตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยอ้างอิงจากดีเอ็นเอในนิวเคลียสและออร์แกเนลล์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิลป์ชัย มณีขัติย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, exGiuseppe C. Zuccarello, "Phylogeographic pattern of a marine red alga, Gracilaria salicornia (Gracilariaceae, Gracilariales) in Thailand: evidence for the east-west genetic break in Thai-Malay peninsula", 23rd International Seaweed Symposium, 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2019, เจจู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรพันธ์ บุหลัน, inนายศิลป์ชัย มณีขัติย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายที่ซ่อนเร้นในสาหร่ายทะเลสีแดง Gracilaria salicornia (Gracilariales)", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย