การบริหารจัดการทรัพยากรครอบครัวของนิสิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2013 exนางสาวประภาศรี บัวศรี, inดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการทรัพยากรครอบครัวของนิสิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556) หน้า 180-184, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 180-184