Journal

การบริหารจัดการทรัพยากรครอบครัวของนิสิตเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน : กรณีศึกษานิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2556) หน้า 180-184 (ISSN: 19068255)
3
2
180-184
มกราคม - มิถุนายน 2013
ชาติ
-
-
-
-