การศึกษาการสร้างฮอร์โมนออกซินจากแบคทีเรียกลุ่มทนเกลือที่แยกจากดินและศักยภาพในการส่งเสริมการเจริญของพืช