โครงการผลของการเตรียมดินและสารยิปซัมต่อการเกิดชั้นดานไถพรวนของดินปลูกมันสำปะหลัง