ผลกระทบจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในภาคบริการต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป

Publish Year National Conference 1
2017 exสุรีพร ยองรัมย์, inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, ศาสตราจารย์, inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 , 24 พฤศจิกายน 2017, นนทบุรี ประเทศไทย