ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม

Publish Year International Journal 6
2020 exPamela Nicholson, exNatthawadee Mon-on, exPhitchaya Jaemwimol, exPuntanat Tattiyapong, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Coinfection of tilapia lake virus and Aeromonas hydrophila synergistically increased mortality and worsened the disease severity in tilapia (Oreochromis spp.)", Aquaculture, ปีที่ 520, ฉบับที่ -, เมษายน 2020, หน้า 1-734746-12
2020 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSri Rajiv Kumar Roy, exPamela Nicholson, "Tilapia lake virus: The story so far", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1115-1132
2018 exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Development and validation of a reverse transcriptionquantitative polymerase chain reaction for tilapia lake virusdetection in clinical samples and experimentally challenged fish", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 255-261
2018 exพิชชาพร ไวยมิตรา, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, exศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข, exPamela Nicolson, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "A TaqMan RT-qPCR assay for tilapia lake virus (TiLV) detection in tilapia", Aquaculture, ปีที่ 497, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 184-188
2018 exPamela Nicholson, exภัทรสุดา ระวิวรรณ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Detection of Tilapia Lake Virus Using Conventional RT-PCR and SYBR GreenRT-qPCR", Journal of Visualized Experiments, ปีที่ 141, ฉบับที่ e58596, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1-15
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, exน.ส.ณัฐวัลย์ นนทเบญจวรรณ, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, exศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์, "Outbreaks of Tilapia Lake Virus Infection, Thailand, 2015-2016", Emerging Infectious Diseases, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 23, มิถุนายน 2017, หน้า 1031-1033
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia Lake Virus (TiLV): An impact to tilapia farming?", The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2019, 24 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jidapa Yamkasem, exPuntanat Tattiyapong, "PREVALENCE OF TILAPIA LAKE VIRUS ASSOCIATED WITH ONE MONTHMORTALITY SYNDROME IN TILAPIA IN THAILAND", The 2nd International Scientific Conference in Aquatic Animal Epidemiology, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "TILAPIA LAKE VIRUS: A NOVEL PATHOGEN THAT THREATEN WORLDWIDE TILAPIA CULTURE HOW TO HANDLE A SITUATION?", World Aquaculture 2017, 26 - 29 มิถุนายน 2017, Cape Town สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ดร.กษิด์เดช ธีรนิตยธาร, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exอารีวรรณ สุจินตวงษ์, "ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสทิลาเปีย อินฟลูเอนซ่า (Tilapia Influenza) ชนิดใหม่สายพันธุ์ไทยในปลานิลและปลาทับทิมและการใช้ประโยชน์", Kasetsart University, 2021