การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในการผลิตหลังวิกฤตทางการเงิน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Misallocation and manufacturing TFP in Thailand after the 1997 Asian financial crisis", International Journal of Trade and Global Markets, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 118-125
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Misallocation and Manufacturing TFP in Thailand after the 1997 Asian Financial Crisis", SIBR 2019 Tokyo Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 10 มกราคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น
2018 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Resource misallocation in Thai manufacturing sector after the Asian financial crisis", International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Budapest 2018, 16 มีนาคม 2018, บูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี