การผลิตน้ำมันชีวมวลจากไม้กระถินยักษ์ด้วยการไพโรไลซิส

Publish Year National Conference 1
2019 exนายอาคเนย์ ประวัติยากูร, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากต้นกระถินยักษ์สายพันธ์ มก.5/7 ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni3P/HZSM-5 และ Cu-ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย